Skip to content Skip to footer
EN | VN

Information Disclosure

Title
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023
07/06/2024
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
27/04/2024
Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
05/04/2024
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty con: Công ty TNHH MTV Rofadi
27/03/2024
NQ phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty và tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty
29/02/2024
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2024
29/02/2024
NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
29/02/2024
CV v/v giải trình biến động LNST báo cáo hợp nhất Quý 4/2022 chuyển từ lỗ sang lãi ở Quý 4/2023
01/02/2024
CV v/v giải trình biến động LNST Quý 4/2023 so với Quý 4/2022 của công ty mẹ
01/02/2024
Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty
29/01/2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023
29/01/2024
Báo cáo danh sách cổ đông lớn 2023
29/01/2024
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
15/01/2024
Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/12/2023
Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago
25/12/2023
Disclosure - DIN CAPITAL
Go To Top