Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang
EN | VN

Đại hội cổ đông

Tiêu đề
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
27/04/2024
Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/12/2023
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
26/04/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (Sửa đổi, bổ sung)
21/04/2023
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023
04/04/2023
Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27/04/2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (điều chỉnh và bổ sung)
25/04/2022
Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 ( Bổ sung tài liệu )
21/04/2022
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29/04/2021
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
08/04/2021
Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
07/10/2020
Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
02/10/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10/04/2020
Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
30/03/2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
10/04/2018
Đại hội cổ đông - DIN CAPITAL
Lên đầu trang